Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 11/2018

Tytuł: Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w związku z odstąpieniem od publicznej emisji akcji serii I podjął decyzję o zawieszeniu realizacji celu strategicznego jakim jest budowa oprogramowania Namegine.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w obszarach działalności biznesowej Emitenta. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju i funkcjonowania Emitenta. Emitent wyjaśnia przy tym, iż na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd Emitenta nie zostały dotąd podjęte.

 

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved