Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 10/2018

Tytuł: Odstąpienie od emisji publicznej akcji serii I

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2018 r. podjął Uchwałę na 1/10/2018 w sprawie uchylenia Uchwały nr 1/08/2018 Zarządu spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru (zmienioną Uchwałą nr 1/09/2018 Zarządu Spółki z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1/08/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru).

Powodem odstąpienia od oferty publicznej jest niekorzystna sytuacja na rynku finansowym skutkującą brakiem możliwości uplasowania na satysfakcjonującym poziomie emisji akcji serii I.

Emitent złożył w Komisji Nadzoru Finansowego aneks aktualizujący do Memorandum informacyjnego, zawierający informację o odstąpieniu od oferty publicznej. Aneks aktualizujący został również opublikowany na stronie internetowej Emitenta.

Załącznik: Uchwała zarządu nr 1/10/2018

 

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved