Raport bieżący (EBI/GPW) nr 20/2018

Tytuł: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/8/2018 z dnia 1.08.2018 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowe

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 13 września 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 1/8/2018 z dnia 1.08.2018 r. w sprawie podwyższeniu kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

§1 ust. 10. uchwały otrzymuje brzmienie:
„Termin zamknięcia subskrypcji akcji określa się na dzień 24 października 2018 r.”

§1 ust. 11 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Przydział akcji serii I zostanie dokonany dnia 31.10.2018 r (trzydziestego pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku).”

Treść podjętej uchwały stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podstawa Prawna: §3 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:
Uchwała zarządu nr 1/09/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 1/08/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved