Raport bieżący (EBI/GPW) nr 2/2019

Tytuł: Wybór biegłego rewidenta

Treść:

Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 06.02.2019 r. zawarł umowę z firmą audytorską Grupa Audyt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 2637 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018 oraz za rok obrotowy 2019.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Patent Fund S.A. z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018 oraz za rok obrotowy 2019

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

al. Gen. Józefa Hallera 180/14
53-203 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved