Relacje Inwestorskie

Raporty EBI / ESPI / WZ


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.08.2020

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Likwidator Patent Fund S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu przy al. Hallera 180 lok. 14 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 8 marca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380227 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.patentfund.com) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 sierpnia 2020 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
 12. Wolne głosy oraz wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zobacz: Ogłoszenie


Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji/głosówProcent akcji/głosówAktualizacja
Venture Inc SA 9 153 58583,21%30.06.2020
Pozostali1 846 41516,79%30.06.2020
Ogółem11 000 000100%30.06.2020

Kalendarium

 • Raport Roczny za rok obrotowy 2019 – 20 marca 2020 r.
 • Raport za I kwartał 2020 r. w dniu 15 maja 2020 r.
 • Raport za II kwartał 2020 r. w dniu 14 sierpnia 2020 r.
 • Raport za III kwartał 2020 r. w dniu 13 listopada 2020 r.

Zespół

 • Joanna Sitarz – Likwidator. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Organizację i Zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Podatki na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W 2010 roku uzyskała certyfikat księgowy. W latach 1996-2006 pracowała w Telekomunikacji Polskiej SA, następnie w Orange Polska SA początkowo pracowała jako Główny specjalista ds. wsparcia procesów biznesowych następnie jako Kierownik wydziału ds. rachunkowości oraz Ekspert ds. rachunkowości. Od lipca 2018 roku prokurent Venture Inc.
 • Maciej Jarzębowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Studiował na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczony inwestor. Zbudował od podstaw spółki, które osiągnęły statut podmiotu notowanego na GPW: Bankier.pl S.A. oraz LiveChat Software S.A. Byłī Prezes zarządu Venture Inc SA, a obecnie pełni funkcję członka RN, oraz członka Rad Nadzorczych kilku spółek, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A. Posiada doświadczenie we współpracy z takimi funduszami jak MCI Management, Capital Partners SA, bmp AG czy Tar Heel Capital. Wspiera tworzenie strategii biznesowych spółek portfelowych i odpowiada za realizację strategii rozwoju Venture Inc S.A.
 • Jakub Sitarz – Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doświadczony inwestor, przedsiębiorca branży IT oraz ekspert w dziedzinie nowych technologii, certyfikowany fachexpert przez TÜV Thüringen. Założyciel oraz architekt systemów IT w takich spółkach jak LiveChat Software S.A. I Domena.pl S.A.. Założyciel, Partner Zarządzający oraz ekspert IT w funduszach preeseed&seed I inkubatorach: Internet Works Sp. z.o.o., Venture Inc S.A., Inkubator Naukowo Technologiczny Sp.z.o.o.. Prezes Zarządu Venture Inc SA. Inwestor, mentor biznesowy I technologiczny w ponad 30 projektach z obszaru innowacyjnych technologii. Działa w branży capital I rynku nowych technologii od ponad 15 lat.
 • Urszula Jarzębowska – Członek Rady Nadzorczej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Rachunkowości i Controlingu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku MSR/MSSF. Od 1999 roku związana z Internetem, współzałożycielka serwisu domena.pl, uczestniczyła w budowie Portalu Finansowego Bankier.pl SA od strony administracyjnej. W latach 2001-2006 księgowa Internet Works Sp. z o.o. Od stycznia 2003 roku księgowa – następnie Dyrektor Finansowy LiveChat Software S.A.
 • Anna Sitarz – Członek Rady Nadzorczej. Ukończyła Informatykę i Zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej a także Zarządzanie Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2009 roku zaangażowana w rozwój projektów z sektora IT, ze szczególnym doświadczeniem w obszarze sprzedaży. Członek Rady Nadzorczej AlgorTrade SA. oraz była Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo-Technologicznego S.A.
 • Karina Glińska-Tkocz – Członek Rady Nadzorczej. Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Odpowiada za prace administracyjne w Venture Inc S.A. Jest Certyfikowanym Doradcą Alternatywnego Systemu Obrotu