Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 6/2018

Tytuł: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w Spółce Patent Fund S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, dnia 21 lutego 2018 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:

2018.02.21_Zawiadomienie_art._69_ust_1_pkt_1_oraz_ust_2_pkt_2_Patent_Fund.pdf

 

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface