Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 4/2018

Tytuł: Zawarcie umowy objęcia akcji serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dni 9 lutego 2018 r. została podpisana ze spółką Venture Inc S.A. umowa objęcia 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji serii H. Cena jednej akcji została ustalona na 0,39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć groszy). Łączna wartość transakcji wyniesie 390 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Umowa została podpisana w związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 7 ust. 1 Statutu.

W związku z przeprowadzaną transakcją Venture Inc S.A. będzie posiadać łącznie 9 103 585 (słownie: dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji Emitenta, co stanowić będzie 82,76% w kapitale zakładowym i 82,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podpisy osób odpowiedzialnych w spółce: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

 

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface