Raport bieżący (ESPI/KNF) nr 2/2018

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.02.2018r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd Spółki Patent Fund S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 6 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 7 ust. 1 Statutu

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nowego upoważnienia Zarządu do korzystania z kapitału docelowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany § 8a Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:
OGLOSZENIE_ZARZADU_O_ZWOLANIU_NWZ_NA_06.02.2018.pdf
PROJEKTY_UCHWAL_NWZ_NA_06.02.2018.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface