Raport bieżący (EBI/GPW) nr 9/2018

Tutuł: Wybór biegłego rewidenta

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. („Emitent”, Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2018 r. zawarł umowę z Panią Luizą Berg posiadającą numer ewidencyjny 10898 w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Bona Fide Luiza Berg, Audyt, Doradztwo” – Która to posiada numer ewidencyjny 3819 w rejestrze audytorów prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Patent Fund S.A. za rok obrotowy 2017.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Patent Fund S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Patent Fund S.A. za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface