Raport bieżący (EBI/GPW) nr 5/2018

Tytuł: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Treść: Zarząd spółki Patent Fund S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy 2017 – w dniu 21 marca 2018 r.

2. Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2018 r. w dniu 14 maja 2018 r.

– raport za II kwartał 2018 r. w dniu 13 sierpnia 2018 r.

– raport za III kwartał 2018 r. w dniu 13 listopada 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie przekaże raportu za ostatni IV kwartał 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface