Raport bieżący (EBI/GPW) nr 15/2018

Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 30 maja 2018r.

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. informuje, iż w projekcie uchwały nr 8/06/ZWZ/2018 opublikowanym raportem bieżącym nr 14/2018 z dnia 30 maja 2018 r. nastąpiła omyłka pisarska.

Pierwotna treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Jackowi Oniszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia swojej funkcji, to jest od 24.11.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Skorygowana treść uchwały nr:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Klaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia swojej funkcji, to jest od 24.11.2017 r. do 31.12.2017 r.”

Pozostała treść raportu i załączników pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:
1 – OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWZ NA 26.06.2018
2 – Projekty uchwał ZWZ 2018
3 – FORMULARZ-PEŁNOMOCNICTWA ZWZ 26.06.2018
4 – FORMULARZ-UMOŻLIWIAJĄCY-WYKONYWANIE-PRAWA-GŁOSU-PRZEZ-PEŁNOMOCNIKA ZWZ 26.06.2018
5 – LICZBA AKCJI I GŁOSÓW ZWZ 26.06.2018

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface