Raport bieżący (EBI/GPW) nr 11/2018

Tytuł: Raport z subskrypcji akcji serii HTreść: Zarząd Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 7 ust . 1 Statutu, przekazuje w załączeniu raport podsumowujący subskrypcję tych akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło 6 lutego 2018 r.. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 9 lutego 2018 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z tym nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia tj. w dniu 9 lutego 2018 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objętych zostało 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy) za akcję.

6a) Opis sposobów pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii H zostały objęte za gotówkę w kwocie 390 000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

7. Liczba osób, które złożyły zapis na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii H zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji została zawarta z jedną osobą prawną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Umowy o subemisję nie zostały zawarte. Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 0,00 złotych netto, w tym:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 0,00 zł;

b) Wynagrodzenie subemitentów – 0,00 zł;

c) Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł;

d) Promocja oferty – 0,00 zł;

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface