Raport bieżący (EBI/GPW) nr 10/2018

Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Patent Fund S.A. / Zmiany Statutu Spółki

Treść: Zarząd Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 21 lutego powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 21 lutego 2018 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2018 r.

Zmianom uległ: §6 ust.1; §7; §8a; §12 ust. 5 Statutu Spółki.

Spółka zamieszcza w załączniku treść dokonanych zmian oraz tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Klaczyński, Prezes Zarządu

Załączniki:

Zmiany_w_statucie_06022018.pdf
Tekst_jednolity_Statut_Spolki_Patent_Fund_06022018.pdf

Spółka

Patent Fund SA

ul. Jerzego Kukuczki 5 lok. 19
50-570 Wrocław

VAT ID / NIP: PL8943018070
REGON: 021474517

tel. +48 666 343 772
biuro@patentfund.com

KRS

Patent Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł w całości opłaconym.

NEW CONNECT

Copyright 2018 Patent Fund SA © All Rights Reserved // Design: Freshface